POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o ochronie danych

Administrator danych

LIT HOUSE Kamil Pawlik

Ul. Grzegórzecka 77/18

31-559 Kraków

tel.: +48 733 849 875

email: biuro@lithouse.pl

 1. Ogólne zasady przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej działalności.

Istotne dane osobowe mogą zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, inne dane kontaktowe (adres mailowy, telefon), data i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, stan zatrudnienia, numery rachunków bankowych, dane dokumentów identyfikacyjnych (dowód osobisty, paszport), numer identyfikacji podatkowej NIP, numer PESEL, wymiary, zdjęcia.

 1. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z regułą opisaną w art. 6 ust. 1b RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w ramach prowadzonej działalności i relacji biznesowych

opartych na wymogach prawnych w art. 6 ust. 1c RODO lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO) oraz w kontekście równoważenia interesów (art.6 ust. 1f RODO).

Dane te w szczególności przetwarzamy w celu:

 • prowadzenia dokumentacji finansowo-kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia danych osobowych w związku z obowiązującymi przepisami;
 • wprowadzania danych częściowych (w tym zdjęć z wizerunkiem) do systemu informatycznego na stronę www.noblessemodels.pl;
 • przekazywania danych częściowych (w tym zdjęć z wizerunkiem) do klientów, w celu prezentacji Modeli w ramach castingów, przesyłania propozycji do nowych zleceń, aktualizacji informacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym momencie. Należy pamiętać, iż cofnięcie wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych bez zgody użytkownika jest zgodne z prawem, jeśli jest to konieczne do realizacji łączących nas Umów lub przed jej zawarciem (RODO art. 6 ust. 1b).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Przekazywanie danych do krajów spoza UE (Unii Europejskiej) lub EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) (tzw. Krajów trzecich) ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, sytuacjach wymaganych przez prawo (np. zobowiązaniach podatkowych) lub jeśli otrzymaliśmy stosowną zgodę.

 1. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od zobowiązań umownych i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przechowywane są do jej wycofania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych,podmiotach, którym są ujawniane;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)- prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.